دنیای آینده، علاوه بر کسب و کارها و قوانین و اقتصاد جدید، نیاز به فضای آموزش عالی جدید متناسب با بازار تولیدات و تقاضاها دارد. دانشگاه­ های سنتی، حتی با وجود شعار دانشگاه­ های نسل سوم، چهارم و پنجم نیز هنوز موفق به گذر از موانع قانون­گذاری­ های متمرکز نشده­ اند. گذر از قوانینی که در طی زمان­ های متمادی به چالش کشیده شده است، مدت زمان زیادی لازم دارد که با طیف به شدت متغیر نیازها و تولیدات و علم دنیای حاضر و آینده منطبق نیست. همچنین اثبات شده است که علیرغم اهمیت حضور پژوهش در کنار آموزش، این تلاش ها قادر نیستند به تنهایی باری از دوش جهانِ آینده ­ی مواجه با بحران­ های واقعی بردارند و تولید ثروت و عدالت را تضمین نمایند. دنیای آینده با پیشرفت پر سرعت علوم چند رشت ه­ای به طور کاربردی تمام طالبان علم را در دنیای تجارت بدون مرز، کسب و کارهای نامحدود و اختصاصی، مقررات زدایی و تمرکز زدایی از مصرف منابع، به چالش می­ طلبد.

این سایت آموزشی بر اساس اصل کاربردگرایی و تجربه­ گرایی در آموزش راه اندازی شده است. سعی بر این است که تمامی دوره های این سایت، با رویکرد کاربردی و به منظور تسریع یا تسهیل کسب و کارها، یا آموزش افراد برای ورود به عرصه های آموزشی و پژوهشی باشد.

ما به عدالت در آموزش و رفع تبعیض در آموزش های خودمان اعتقاد داریم و از این رو تمامی دوره های این مجموعه با درنظر گرفتن این اصل طراحی و منتشر می شوند.